Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Lớp 2 môn Toán - Các bài toán về tìm thành phần chưa biết của phép tính

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Lớp 2 môn Toán - Các bài toán về tìm thành phần chưa biết của phép tính

Câu 1: Tìm x

a, X + 12 = 12 + 6

14 – X = 14 – 2

b, X – 21 = 33 - 21

65 – X = 48 + 17

Câu 2: Tìm x

a, X + 25 = 100 - 25

700 – X = 300 + 200

b, X + 125 = 100 + 125

X – 48 = 65 – 28

Câu 3: Tìm y

a, 45 + y = 67 +17

27 + y = 44 + 18

b, y x 4 = 8 x 2

2 x y = 2 x 9

c, 5 x y = 30 : 3

y x 3 = 24 + 6

 

doc 4 trang Đồng Thiên 04/06/2024 250
Bạn đang xem tài liệu "Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Lớp 2 môn Toán - Các bài toán về tìm thành phần chưa biết của phép tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC BÀI TOÁN VỀ TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA PHÉP TÍNH
(BD HS GIỎI LỚP 2)
Câu 1: Tìm x
a, X + 12 = 12 + 6	14 – X = 14 – 2
b, X – 21 = 33 - 21	65 – X = 48 + 17
Câu 2: Tìm x
a, X + 25 = 100 - 25	700 – X = 300 + 200
b, X + 125 = 100 + 125	X – 48 = 65 – 28
Câu 3: Tìm y
a, 45 + y = 67 +17	27 + y = 44 + 18
b, y x 4 = 8 x 2	2 x y = 2 x 9
c, 5 x y = 30 : 3	y x 3 = 24 + 6
Câu 4 : Tìm y
a, 123 – y = 456 - 345	y + 345 = 657 + 170
b, y – 112 + 12 = 574	y – 231 = 405 + 15
Câu 5 : Tìm x
a, 170 – X = 46 + 48	65 + 59 + X = 179
b, X – 21 = 33 -21	65 – X = 48 + 17
Câu 6 : Tìm x
a, X : 3 = 24 : 4	2 x 2 x X = 40
b, 4 x X x 2 = 24	3 x X x 2 = 6 x 6
Câu 7: Tìm X
a, X + 32 = 52 + 18	X x 5 = 84 - 39
b, X : 4 = 91 - 82	X – 26 = 75 – 17 
Câu 8:Tìm y 
a, 35 + 47 – y = 67 - 19	17 + 25 + y = 57 + 23
b, y + 39 + 19 = 87 + 9	y + 29 + 39 = 87 + 9
Câu 9 : Tìm y
a, y + 25 = 84 - 49	62 + y = 90 + 9
b, y – 26 = 48 - 13	y – 24 = 15 + 3
c, 41 + y = 60 + 29	234 + y = 300 + 59
Câu 10 : Tìm a
a, a – 105 = 475 - 152	237 + a = 154 + 325
b,325 - 105 + a = 574	156 + 651 – a = 504
c, 276 + 654 – a = 350	455 – 205 + a = 784
Câu 11: Tìm x
a, 3 x 3 x X = 0	X x 6 = 36 : 6
b,x – 37 = 4 x 7 	 42 – 24 + x =72
c, 2 x 3 x X = 24 	 X : 5 = 32 : 4
Câu 12: Tìm a
a, 100 – a = 5 x 9	5 x 7 + a = 100
b,962 – a = 869 - 28	a – 123 = 400 + 56
c, 45 + 47 – a = 59 + 9	a – 26 = 75 - 17
Câu 13: Tìm y 
a, y + 112 + 143 = 999 - 102	y + 12 + 14 = 48 + 52
b, y – 12 = 45 + 37	68 – y = 27 - 19
c, 15 	+ 16 – y = 56	72 + 12 – y = 48
Câu 14 : Tìm x
a, 28 + 26 – x = 67 - 39	x – 34 = 67 - 49
b,17 – x = 23 – 9	72 + 62 – x = 78
c x + 36 = 22 + 37	6 x X x 1 = 46 - 10
Câu 15: Tìm y biết
a, y + 56 = 56 – y b, 48 – y = 48 + y c, 9 x y = 7 x y
Câu 16 : Tìm x
a, x + 20 < 22	b, 46 < x – 45 < 48
Câu 17: Tìm x
a, 9 < x < 15	b, 48 < x + 1 < 50
Câu 18: Tìm x là số có 1 chữ số biết:
a, 7 8
Câu 19: Tìm x
a, x < 5 b, x < 1
Câu 20: Tìm x là số có hai chữ số biết:
a, x 95
Câu 21: Tìm chữ số x biết:
a, 35x x70 c, 199 < xxx < 299
Câu 22: Tìm x
a, x < 12 – 9 b,x + 13 < 13 + 3 c, 12 – 7 < x < 12 - 4
Câu 23: Tìm x
a, 10 + x < 12	b, x – 8 < 3
Câu 24: >,<, = ? (với x khác 0)
a, x + 32 ...41 + x	b, 56 – x 45 – x
c, x – 26 .x - 18	d, 52 – 47 52 – 47 – x
e, 42 + 21 + x ..42 + 21 g, 29 + 42 – x .42 + 29 + x
Câu 25: Tìm x
a, 14 – x = 14 - 2	b, 52 + 4 > x + 52
c, 46 < x – 45 < 49	d, 13 – 7 < x < 13 - 4

Tài liệu đính kèm:

  • doctai_lieu_boi_duong_hoc_sinh_gioi_lop_2_mon_toan_cac_bai_toan.doc