Bài giảng Tập viết 2 - Bài: Chữ hoa A

Bài giảng Tập viết 2 - Bài: Chữ hoa A

Quan sát, nhận xét

Chữ hoa A cao bao nhiêu ô ly, rộng bao nhiêu ô ly

Chữ hoa A được tạo bởi những nét nào

 

ppt 8 trang thuychi 11/05/2021 5210
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập viết 2 - Bài: Chữ hoa A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2020Tập viếtChữ hoa ATập viết1234561234567Chữ hoa AQuan sát, nhận xét Chữ hoa A cao bao nhiêu ô ly, rộng bao nhiêu ô lyChữ hoa A được tạo bởi những nét nàoTập viếtChữ hoa AQuan sát, nhận xét - Chữ hoa A cao 5 ô ly, rộng 5 ô ly rưỡi.- Chữ hoa A gồm có 3 nét: + Nét 1: Nét móc ngược trái hơi nghiêng về bên phải.+ Nét 2: Nét móc ngược phải.+ Nét 3: Nét lượn ngang.- 12345123456Tập viếtChữ hoa AQuy trình viết + Nét 1: đặt bút ở giao của đường kẻ ngang 3 và đường kẻ dọc 2, viết nét móc ngược trái hơi nghiêng về bên phải và lượn ở phía trên, dừng bút ở giao của đường kẻ dọc 5 và đường kẻ ngang 6.+ Nét 2: từ điểm dừng bút ở nét 1, chuyển hướng bút viết nét móc ngược phải, dừng bút ở đường kẻ ngang 2, giữa đường kẻ dọc 5 và 6.+ Nét 3: lia bút lên khoảng giữa thân chữ, viết nét lượn ngang thân chữ từ trái qua phải.1- T­ thÕ ngåi viÕt:- Lư­ng th¼ng, kh«ng t× ngùc vµo bµn.- §Çu h¬i cói.- M¾t c¸ch vë kho¶ng 25 ®Õn 30 cm.- Tay ph¶i cÇm bót.- Tay tr¸i t× nhÑ lªn mÐp vë ®Ó gi÷.- Hai ch©n ®Ó song song tho¶i m¸i.2-C¸ch cÇm bót:- CÇm bót b»ng 3 ngãn tay: ngãn c¸i, ngãn trá, ngãn gi÷a.- Khi viÕt, dïng 3 ngãn tay di chuyÓn bót tõ tr¸i sang ph¶i, c¸n bót nghiªng vÒ phÝa bªn ph¶i, cæ tay, khuûu tay vµ c¸nh tay cö ®éng mÒm m¹i, tho¶i m¸i;- Kh«ng nªn cÇm bót tay tr¸i.Tập viếtChữ hoa ATập viếtChữ hoa ACụm từ ứng dụngAnh em thuận hòaCụm từ gồm bao nhiêu từ đó là những từ nào ?Trong cụm từ ứng dụng từ nào chứa chữ cái vừa học ?Những chữ nào có cùng chiều cao với chữ hoa A ?Những chữ nào có chiều cao 1,5 ly, những chữ nào có chiều cao 1 ly ?Vị trí dấu thanh được đặt ở đâu ?Khoảng cách giữa các tiếng trong cụm từ như thế nào ?Ý nghĩa của cụm từ Anh em thuận hòa: - Anh em trong gia đình phải biết yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhauCụm từ gồm bao nhiêu từ đó là những từ nào 4 từ. Anh, em, thuận, hòa.Trong cụm từ ứng dụng từ nào chứa chữ cái vừa học? AnhNhững chữ nào có cùng chiều cao với chữ hoa A? hNhững chữ nào có chiều cao 1,5 ly, những chữ nào có chiều cao 1 ly?Vị trí dấu thanh được đặt ở đâu?Khoảng cách giữa các tiếng trong cụm từ như thế nào?Tập viếtChữ hoa AChữ cao 1,5 ly: tChữ cao 1 ly: e, m, a, n, â, uKhoảng cách giữa các tiếng: bằng một chữ oVị trí dấu thanh: dấu nặng đặt dưới âm â, dấu huyền đặt trên âm a?Tập viếtChữ hoa A

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_viet_2_bai_chu_hoa_a.ppt