Bài giảng Toán Lớp 2 - Ôn tập về đo lường - Nguyễn Thị Loan

Bài giảng Toán Lớp 2 - Ôn tập về đo lường - Nguyễn Thị Loan

Bài 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

 a/ Con vịt cân nặng mấy ki-lô-gam?

 b/ Gói đường cân nặng mấy ki-lô-gam?

 c/ Lan cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Con vịt cân

nặng mấy

ki-lô-gam?

Con vịt

nặng 3kg

Gói đường cân nặng

mấy ki-lô-gam?

Gói đường

nặng 4kg

Lan cân

nặng bao

nhiêu

ki-lô-gam?

Lan cân

nặng 30kg

Bài 2: Xem lịch rồi cho biết:

) Tháng 10 có bao nhiêu ngày?

Tháng 10 có 31

ngày.

Tháng 10 có mấy ngày chủ nhật?

Tháng 10 có 5 ngày chủ nhật.

Đó là các ngày nào?

Đó là các ngày 2, 9, 16, 23,30.

ppt 15 trang huyvupham22 08/10/2021 1330
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Ôn tập về đo lường - Nguyễn Thị Loan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chµo mõng c¸c thµy c« vÒ dù giê líp 2CMôn: ToánGiáo viên dạy: NguyÔn ThÞ LoanThứ sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2011.ToánKiểm tra bài cũThứ sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2011.ToánÔn tập về đo lường Bài 1: Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái: a/ Con vịt cân nặng mấy ki-lô-gam? b/ Gói đường cân nặng mấy ki-lô-gam? c/ Lan cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?012345a) Con vịt cânnặng mấyki-lô-gam?Con vịtnặng 3kgThứ sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2011.ToánÔn tập về đo lường012345Thứ sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2011.Toánb) Gói đường cân nặngmấy ki-lô-gam?Ôn tập về đo lườngGói đườngnặng 4kgc) Lan cânnặng baonhiêuki-lô-gam?Thứ sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2011.ToánÔn tập về đo lườngLan cânnặng 30kga) Tháng 10 có bao nhiêu ngày? Tháng 10 có mấy ngày chủ nhật? Tháng 10 có 31 ngày.- Đó là các ngày 2, 9, 16, 23,30.Bài 2: Xem lịch rồi cho biết:10Thứ hai310172431Thứ ba4111825Thứ tư5121926Thứ năm6132027Thứ sáu7142128Thứ bảy18152229Chủ nhật29162330 Đó là các ngày nào?Tháng 10 có 5 ngày chủ nhật.11Thứ hai7142128Thứ ba18152229Thứ tư29162330Thứ năm3101724Thứ sáu4111825Thứ bảy5121926Chủ nhật6132027b) Tháng 11 có bao nhiêu ngày?Tháng 11 có mấy ngày chủ nhật? Có mấy ngày thứ tư? - Tháng 11 có 30 ngày- Tháng 11 có 4 ngày chủ nhật, 5 ngày thứ tư.Bài 2: Xem lịch rồi cho biết:12Thứ hai5121926Thứ ba6132027Thứ tư7142128Thứ năm18152229Thứ sáu29162330Thứ bảy310172431Chủ nhật4111825 c) Tháng 12 có bao nhiêu ngày?Tháng 12 có mấy ngày chủ nhật? Có mấy ngày thứ bảy? - Tháng 12 có 31 ngày- Tháng 12 có 4 ngày chủ nhật, 5 ngày thứ bảy. - Vậy tháng 12 em được nghỉ 9 ngày.Em được nghỉ các ngày chủ nhật và các ngày thứ bảy, như vậy trong tháng 12 em được nghỉ bao nhiêu ngày?Bài 2: Xem lịch rồi cho biết:Bài 3: Xem tờ lịch ở bài 2 rồi cho biết:Ngày 1 tháng 10 là ngày thứ mấy?- Ngày 10 tháng 10 là ngày thứ hai.10Thứ hai310172431Thứ ba4111825Thứ tư5121926Thứ năm6132027Thứ sáu7142128Thứ bảy18152229Chủ nhật29162330- Ngày 1 tháng 10 là ngày thứ bảy Ngày 10 tháng 10 là ngày thứ mấy?11Thứ hai7142128Thứ ba18152229Thứ tư29162330Thứ năm3101724Thứ sáu4111825Thứ bảy5121926Chủ nhật6132027b) Ngày 20 – 11 là ngày thứ mấy?- Ngày 20 – 11 là ngày chủ nhật.Ngày 30 – 11 là ngày thứ mấy?- Ngày 30 – 11 là ngày thứ tư.Bài 3: Xem tờ lịch ở bài 2 rồi cho biết:12Thứ hai5121926Thứ ba6132027Thứ tư7142128Thứ năm18152229Thứ sáu29162330Thứ bảy310172431Chủ nhật4111825 c) Ngày 12 tháng 12 là ngày thứ mấy?- Ngày 12 tháng 12 là ngày thứ .........Ngày 16 tháng 12 là ngày thứ mấy?- Ngày 16 tháng 12 là ngày thứ .........Bài 3: Xem tờ lịch ở bài 2 rồi cho biết:haisáua) Các bạn chào cờ lúc mấy giờ?Các bạn chào cờlúc 7 giờBài 4:b) Các bạntập thể dụclúc mấy giờ?Các bạntập thể dụclúc 9 giờTiết học đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các thầy, cô đến dự giờ lớp 2C.

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_on_tap_ve_do_luong_nguyen_thi_loan.ppt