Bài giảng Tự nhiên xã hội 2 - Tiết 25: Một số loài cây sống trân cạn

Bài giảng Tự nhiên xã hội 2 - Tiết 25: Một số loài cây sống trân cạn

I.Mục tiêu:

- Nói tên và nêu ích lợi của một số loài cây sống trên cạn.

- Quan sát và chỉ ra đư­ợc một số cây sống trên cạn.

- Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và sử lí thông tin về các loài cây sống trên cạn. Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để bảo vệ cây cối. Phát triển kĩ năng giao tiếp tham gia các hoạt động học tập.

- Phát triển kĩ năng hợp tác với mọi ng­ời xung quanh cùng bảo vệ cây cối.

II.Chuẩn bị: 1. GV: Bài giảng điện tử.

 2. HS: Tranh SGK, VBTTNXH 2.

III.Các hoạt động dạy học:

 

ppt 25 trang thuychi 29/04/2021 7320
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tự nhiên xã hội 2 - Tiết 25: Một số loài cây sống trân cạn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM THÀNHTRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG CẨMGiáo viên: Minh Thị NhànLớp: 2EMÔN TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI 2Thứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2021Tự nhiên và Xã hộiTiết 25: Một số loài cây sống trân cạn.I.Mục tiêu: - Nói tên và nêu ích lợi của một số loài cây sống trên cạn.- Quan sát và chỉ ra đư­ợc một số cây sống trên cạn.- Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và sử lí thông tin về các loài cây sống trên cạn. Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để bảo vệ cây cối. Phát triển kĩ năng giao tiếp tham gia các hoạt động học tập.- Phát triển kĩ năng hợp tác với mọi ng­ời xung quanh cùng bảo vệ cây cối.II.Chuẩn bị: 1. GV: Bài giảng điện tử.	 	 2. HS: Tranh SGK, VBTTNXH 2.III.Các hoạt động dạy học:Tù nhiªn VÀ x· héiKHỞI ĐỘNG !Cây có thể sống ở đâu? Hãy kể tên một số loại cây sống trên cạn mà em biết?Cây sống được ở khắp mọi nơi: trên cạn, dưới nước Một số cây sống trên cạn là: cây cam, cây quýt, cây dừa, cây mận, cây đào Cây có ích lợi gì?Cây cho bóng mát, làm cho không khí trong lành, làm thức ăn, làm thuốc, lấy gỗ Em h·y nªu tªn vµ lîi Ých cña c¸c lo¹i c©y trong các h×nh d­íi ®©y:H×nh 2H×nh 1H×nh 3H×nh 4H×nh 5H×nh 6H×nh 7Tæ 1Tæ 2Tæ 3Hoạt động 1: Quan sát và nhận xétH×nh 1H×nh 2 Tæ 1Tù nhiªn x· héiBµi 25: Mét sè loµi c©y sèng trªn c¹nThứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2021C©y mÝt: Th©n th¼ng, cã nhiÒu cµnh, l¸. Qu¶ mÝt to, cã gai.Lîi Ých: Cho qu¶ ®Ó ¨n.C©y mÝtTù nhiªn x· héiBµi 25: Mét sè loµi c©y sèng trªn c¹nThứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2021C©y phi lao: Th©n trßn, th¼ng. L¸ dµi, Ýt cµnh. Lîi Ých: Ch¾n giã, ch¾n c¸t. C©y phi laoTù nhiªn x· héiBµi 25: Mét sè loµi c©y sèng trªn c¹nThứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2021H×nh 3H×nh 4 Tæ 2Tù nhiªn x· héiBµi 25: Mét sè loµi c©y sèng trªn c¹nThứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2021C©y ng«C©y ng«: Th©n mÒm, kh«ng cã cµnh.Lîi Ých: Cho b¾p ®Ó ¨n.Tù nhiªn x· héiBµi 25: Mét sè loµi c©y sèng trªn c¹nThứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2021C©y ®u ®ñC©y ®u ®ñ: Th©n th¼ng, cã nhiÒu cµnh.Lîi Ých: Cho qu¶ ®Ó ¨n.Tù nhiªn x· héiBµi 25: Mét sè loµi c©y sèng trªn c¹nThứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2021 Tæ 3H×nh 5H×nh 6H×nh 7Tù nhiªn x· héiBµi 25: Mét sè loµi c©y sèng trªn c¹nC©y thanh longC©y thanh long: Cã h×nh d¹ng gièng nh­ x­¬ng rång. Qu¶ mäc ®Çu cµnh.Lîi Ých: Cho qu¶ ®Ó ¨n.Tù nhiªn x· héiBµi 25: Mét sè loµi c©y sèng trªn c¹nC©y s¶C©y s¶: Th©n cá, cã nhiÒu l¸ dµi.Lîi Ých: Cho cñ ®Ó ¨n.Tù nhiªn x· héiBµi 25: Mét sè loµi c©y sèng trªn c¹nC©y l¹cC©y l¹c: Kh«ng cã th©n, mäc lan ra mÆt ®Êt, ra cñLîi Ých: Cho cñ ®Ó ¨nTù nhiªn x· héiBµi 25: Mét sè loµi c©y sèng trªn c¹nThứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2021H×nh 2H×nh 1H×nh 3H×nh 4H×nh 5H×nh 6H×nh 7C©y phi laoC©y ng«C©y ®u ®ñC©y thanh longC©y s¶C©y l¹cC©y mÝtH×nh 1: C©y mÝtH×nh 7: C©y l¹cH×nh 5: C©y thanh longH×nh 6: C©y s¶H×nh 4: C©y ®u ®ñH×nh 3: C©y ng«H×nh 2: C©y phi laoTrong tÊt c¶ nh÷ng c©y trªn, c©y nµo thuéc:3. Lo¹i c©y cho bãng m¸t:1. Lo¹i c©y ¨n qu¶:2. Lo¹i c©y l­¬ng thùc, thùc phÈm:C©y mÝtC©y phi laoC©y ®u ®ñC©y thanh longC©y ng«C©y l¹cC©y mÝtC©y s¶Tù nhiªn x· héiBµi 25: Mét sè loµi c©y sèng trªn c¹nNgoµi 3 lîi Ých trªn, c¸c c©y trªn c¹n cßn nhiÒu lîi Ých kh¸c n÷a. Em h·y t×m c¸c lo¹i c©y trªn c¹n thuéc:1. Lo¹i c©y lÊy gç:2. Lo¹i lµm thuèc:C©y b¹ch ®µn, xµ cõ, th«ng, C©y ®inh l¨ng, rau m¸, nhä nåi, tÝa t«, Tù nhiªn x· héiBµi 25: Mét sè loµi c©y sèng trªn c¹nThứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2021C©y lÊy gç:C©y xµ cõC©y b¹ch ®µnTù nhiªn x· héiBµi 25: Mét sè loµi c©y sèng trªn c¹nThứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2021C©y lµm thuèc:C©y ®inh l¨ngC©y tÝa t«C©y nhä nåiTù nhiªn x· héiBµi 25: Mét sè loµi c©y sèng trªn c¹nThứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2021Ghi nhớThứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2021Tự nhiên và Xã hội Bài 25: Một số loài cây sống trên cạnCó rất nhiều các loại cây trên cạn thuộc các loại cây khác nhau tuỳ thuộc vào lợi ích của chúng. Các loại cây đó đ­ược dùng để cung cấp thực phẩm cho con ng­ười, động vật: làm thuốc, lấy gỗ, cho bóng mát, §è em c©y g× ?M×nh dµi nh­ gËyNhiÒu m¾t n»m ngangN­íc ngät nh­ ®­êngKhi ¨n bá b·.Lµ c©y g× ?C©y mÝaC©y g× xße t¸n l¸ trßnMïa hÌ rîp bãng s©n tr­êng em ch¬iMïa ®«ng giã bÊc ®Çy trêiKh¼ng khiu cµnh trôi, l¸ r¬i c©y buån.Lµ c©y g× ?C©y bµngC©y g× th¼ng t¾p tr­íc nhµTr¸i ngon dµnh tÆng riªng bµ, bµ ¬i.Lµ c©y g× ?C©y cauTrß ch¬i§i t×m « ch÷ bÝ ÈnHoạt động 2: h o a c u c 1Loài hoa t­ượng trư­ng cho mùa thu có màu vàng (có 6 chữ cái).Qu¶ mµu ®á, dïng ®Ó thæi x«i (cã 6 ch÷ c¸i). q u a g © c23 q u y tHä hµng nhµ cam (cã 4 ch÷ c¸i, b¾t ®Çu b»ng ch÷ Q)4 m i tQu¶ g× cã nhiÒu gai, mïi th¬m (cã 3 ch÷ c¸i, b¾t ®Çu b»ng ch÷ M)5 x ­ Ư ¬ n g r « n gLoµi c©y cã thÓ sèng ë sa m¹c, cã l¸ biÕn thµnh gai (cã 9 ch÷ c¸i, b¾t ®Çu b»ng ch÷ X) r ªMét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu cña c©y (cã 2 ch÷ c¸i, b¾t ®Çu b»ng ch÷ R)67 t h « n gC©y cã l¸ h×nh kim (cã 4 ch÷ c¸i, b¾t ®Çu b»ng ch÷ T) c a u8Qu¶ g× bµ cña chóng ta hay ¨n (cã 3 ch÷ c¸i, b¾t ®Çu b»ng ch÷ C)9 d ­ Ư a h © uQu¶ g× cã vá mµu xanh, bªn trong ruét mµu ®á cã nhiÒu h¹t nhá mµu ®en (cã 6 ch÷ c¸i, b¾t ®Çu b»ng ch÷ D)10 p h ­Ư ¬ n gLoµi hoa cã mµu ®á, b¸o hiÖu mïa hÌ ®Õn hay ®ưîc trång ë s©n tr­êng (cã 6 ch÷ c¸i, b¾t ®Çu b»ng ch÷ P)NtArCyn©ªcHµng däc: c©y trªn c¹n¤ ch÷ bÝ ÈnCủng cố:Cây có rất nhiều lợi ích như cung cấp thực phẩm cho con người, động vật, làm thuốc, lấy gỗ Cây có lợi ích gì ?Em phải làm gì, để bảo vệ cây ?Tưới cây, bắt sâu, vặt lá hỏng cho câyDặn dò : Về học bài, chuẩn bị bài Một số loài cây sống dưới nước.ch©n thµnh c¶m ¬n cÁC BẬC PHỤ HUYNH vµ c¸c emBÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tu_nhien_xa_hoi_2_tiet_25_mot_so_loai_cay_song_tra.ppt