Đề thi môn Tiếng Anh Lớp 2 học kì 2 (Có đáp án) - Năm học 2019-2020

Đề thi môn Tiếng Anh Lớp 2 học kì 2 (Có đáp án) - Năm học 2019-2020

Bài 3. (2 điểm ): Hoàn thành các câu sau

1. Which your school?

2. open book.

3. How . you ?

4. This my music room.

Bài 4. (2 điểm ): Viết câu trả lời:

1. What is your name?

2. How old are you?

 

doc 4 trang Đồng Thiên 04/06/2024 360
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi môn Tiếng Anh Lớp 2 học kì 2 (Có đáp án) - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 2
CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2019 - 2020
Nội dung bài tập tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2
Bài 1. (3 điểm): Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:
1. scho .l 
2. m ..sic room 
3. b ...g
4. rubb . r
5. cl .ss room
6. op .n
Bài 2. (3 điểm): Sắp xếp lại các câu sau:
1. name/ your/ What/ is?
 .
2. Lan / is / My / name.
 .
3. are / you / How / old?
4. am / I / eight / old / years.
 ..
5. is / This / classroom /my.
 ..
6. I / May / out / go?
 ..
Bài 3. (2 điểm ): Hoàn thành các câu sau
1. Which your school?
2. open book.
3. How .. you ?
4. This my music room.
Bài 4. (2 điểm ): Viết câu trả lời:
1. What is your name?
 ..
2. How old are you?
Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2
Bài 1: Điền đúng mỗi chữ cái được 0,5 điểm.
1. school 
2. music room 
3. bag / big/ bug
4. rubber
5. class room
6. open
Bài 2: Sắp xếp đúng mỗi câu được 0,5 điểm.
1. What is your name?
2. My name is Lan.
3. How old are you?
4. I am eight years old.
5. This is my classroom.
6. May I go out?
Bài 3: Điền đúng mỗi từ được 0,5 điểm.
1. is
2. your
3. are
4. is
Bài 4: Trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm.
Các em học sinh tự trả lời về bản thân mình.
Gợi ý:
1. My name is My Le.
2. I am eight years old..

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_mon_tieng_anh_lop_2_hoc_ki_2_co_dap_an_nam_hoc_2019_2.doc