Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài 12: Phép cộng có tổng bằng 10

Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài 12: Phép cộng có tổng bằng 10

Thảo luận nhóm 3

tách nhóm mẫu vật thành 2 phần

viết sơ đồ tách gộp

viết phép cộng theo sơ đồ

Bài 1 Thêm mấy để được 10

Bài 2 : Số

Bài 3: Tính

 

pptx 10 trang Đoàn Khánh Hy 18/12/2023 2390
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài 12: Phép cộng có tổng bằng 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai,ngày 18 tháng 10 năm 2021 
Tập đếm 
Nào ta cùng hát 
1 thêm 1 được mấy ? 
2 thêm 2 được mấy ? 
4 thêm 1 được mấy ? 
5 thêm 5 được mấy ? 
2 
4 
5 
10 
Toán 
Bài 12: Phép cộng có tổng bằng 10 
Thảo luận nhóm 3 
tách nhóm mẫu vật thành 2 phần 
viết sơ đồ tách gộp 
viết phép cộng theo sơ đồ 
9 + 1 = 
8 + 2 = 
7 + 3 = 
6 + 4 = 
1 + 9 = 
2 + 8 = 
3 + 7 = 
4 + 6 = 
5 + 5 = 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 + 1 = 
8 + 2 = 
7 + 3 = 
6 + 4 = 
1 + 9 = 
2 + 8 = 
3 + 7 = 
4 + 6 = 
5 + 5 = 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
ĐỐ BẠN 
Bài 1 Thêm mấy để được 10 
Bài 2 : Số 
3 
1 
2 
4 
Bài 3: Tính 
= 
= 
= 
= 
17 
12 
16 
15 
Bài 4: Hai hình nào có tổng số con chó là 10 
Hỏi nhanh đáp gọn 
8 thêm 2 được mấy? 
6 thêm mấy được 10? 
9 +1 + 2 = ? 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_chan_troi_sang_tao_bai_12_phep_cong_co.pptx