Bài giảng Toán Lớp 2 - Ngày, giờ - Năm học 2020-2021 (Bản hay)

Bài giảng Toán Lớp 2 - Ngày, giờ - Năm học 2020-2021 (Bản hay)

24 giờ trong một ngày lại được chia ra theo các

buổi khác nhau là: sáng, trưa, chiều, tối và đêm.

Một ngày có 24 giờ.

 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm

 trước đến 12 giờ đêm hôm sau.

SÁNG

1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng,5 giờ sáng,

 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.

TRƯA

11 giờ trưa, 12 giờ trưa.

CHIỀU

1giờ chiều (13 giờ),2giờ chiều (14 giờ), 3giờ chiều(15 giờ)

4giờ chiều (16 giờ),5giờ chiều (17 giờ), 6giờ chiều(18 giờ)

TỐI

7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ)

ĐÊM

10giờ đêm (22giờ), 11giờ đêm (23giờ), 12giờ đêm (24giờ)

 

ppt 12 trang huyvupham22 157950
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Ngày, giờ - Năm học 2020-2021 (Bản hay)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ hội giảngTOÁN - LỚP 2C1110875421361299 giờ Thø hai ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2020TuÇn 16: To¸n:TiÕt :Đọc giờ đúng1110875421361291 giờ1110875421361297 giờKHỞI ĐỘNGTuÇn 16: To¸n:TiÕt 76:Ngày, giờ1. Giới thiệu ngày, giờ.Một ngày bao giờ cũng có ngày và đêm. Ban ngày là lúc chúng ta nhìn thấy mặt trời, ban đêm chúng ta không nhìn thấy mặt trời. Tuần: 16Tuần 16:Tiết 76: To¸n: Ngày, giờ Một ngày có 24 giờ. 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.SÁNG1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng,5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.CHIỀU1giờ chiều (13 giờ),2giờ chiều (14 giờ), 3giờ chiều(15 giờ) 4giờ chiều (16 giờ),5giờ chiều (17 giờ), 6giờ chiều(18 giờ) TRƯA 11 giờ trưa, 12 giờ trưa. ĐÊM 10giờ đêm (22giờ), 11giờ đêm (23giờ), 12giờ đêm (24giờ) TỐI 7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ)24 giờ trong một ngày lại được chia ra theo các buổi khác nhau là: sáng, trưa, chiều, tối và đêm. Thø hai ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2011TuÇn 16: To¸n:TiÕt 76:Ngày, giờNgày, giờ2. Luyện tậpBài 1: Số?1. Giới thiệu ngày, giờ.Em tËp thÓ dôc lóc.... giê s¸ng.MÑ em ®i lµm vÒ lóc.... giê tr­a.Em ch¬i bãng lóc....giê chiÒu.Lóc.... giê tèi em xem phim truyÒn h×nh.Lóc.... giê ®ªm em ®ang ngñ.Bµi 1:Sè?6125710Bài 1: Số ?15432Bµi 2:Bài 2: §ång hå nµo chØ thêi gian thÝch hîp víi giê ghi trong tranh ?1432Bµi 3:20 giê hay .giê tối 8Viết tiếp vào chỗ trống (theo mẫu)Tuần 16: Thø hai ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2011Tiết 76 : To¸n: Ngày, giờ15 giờ hay 3 giờ chiều TuÇn 16: To¸n:TiÕt 76:Ngày, giờ - Moät ngaøy coù bao nhieâu giôø ? Được tính bắt ñaàu töø maáy giôø ñeán maáy giôø? - Moät ngaøy chia laøm maáy buoåi ? Ñoù laø nhöõng buoåi naøo?Củng cố - dặn dò - Caùc em veà xem laïi baøi hoïc. - Chuaån bò baøi “Thöïc haønh xem ñoàng hoà”.KínhChuùcQuyùThaàyCoâSöùcKhoeûVaøThaønhÑaïtChaân Thaønh Caùm ÔnQuyù Thaày Coâ Cuøng Hoïc SinhGiaùo Vieân Thöïc Hieän

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_ngay_gio_nam_hoc_2020_2021_ban_hay.ppt