Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài 2: Ôn phép cộng, phép trừ (không nhớ)

Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài 2: Ôn phép cộng, phép trừ (không nhớ)

Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài 2: Ôn phép cộng, phép trừ (không nhớ)

CHÀO MỪNG CÁC CON

ĐẾN VỚI TIẾT HỌC

Bài 2: Ôn phép cộng, phép trừ ( không nhớ)

1. Tính

2. Đặt tính rồi tính

 

pptx 16 trang Đoàn Khánh Hy 18/12/2023 1470
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài 2: Ôn phép cộng, phép trừ (không nhớ)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC CON 
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC 
KHỞI ĐỘNG 
Ong 
non 
việc 
học 
The little bee 
25 - 10 = ? 
A. 15 
B. 16 
C. 14 
D. 13 
25 - 20 = ? 
A. 6 
B. 5 
C. 4 
D. 3 
10 - 5 = ? 
A. 4 
B. 5 
C. 3 
D. 2 
To¸n 
Bài 2: Ôn phép cộng, phép trừ ( không nhớ) 
Tiết 1 
 13 
 16 
 10 
 10 
19 
 10 
 18 
17 
 15 
 13 
 15 
 15 
10 + 3 = 
10+ 6 = 
13 + 5 = 
11 + 6 = 
14 - 4 = 
17 - 7 = 
19 - 4 = 
18 - 5 = 
10 - 9 = 
19 - 9 = 
12 + 3 = 
3 + 12 = 
1 
Tính 
a. 
b. 
10 
2. Đặt tính rồi tính 
32 
25 
- 
57 
+ 
48 
13 
- 
35 
- 
74 
 3 
- 
75 
+ 
28 
 5 
- 
23 
- 
47 
30 
- 
77 
69 
60 
- 
 9 
+ 
- 
11 
= 90 
= 10 
= 90 
= 70 
= 40 
= 80 
= 14 
= 13 
= 5 
= 6 
= 9 
= 13 
Tiết 2 
13 
88 
2 
74 
4 
2 
19 
14 
37 
11 
26 
26 
- 
25 + 10 = 35 
10 + 25 = 35 
35 - 10 = 25 
35 - 25 = 10 
HẸN GẶP LẠI 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_chan_troi_sang_tao_bai_2_on_phep_cong_p.pptx