Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu

Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu

Dùng đồ dùng học tập thể hiện số kẹo của mỗi bạn

Dùng đồ dùng học tập thể hiện bạn trai có nhiều hơn bạn gái 2 cái kẹo

Viết phép tính và nói theo mẫu

Bạn nữ có nhiều hơn bạn nam 4 con vật

Bạn nam có ít hơn bạn nữ 4 con vật

Viết phép tính và nói theo mẫu

Bạn nữ có ít hơn bạn nam 2 xe đồ chơi.

Bạn nam có nhiều hơn bạn nữ 2 xe đồ chơi.

pptx 21 trang Đoàn Khánh Hy 18/12/2023 2650
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các con đến với tiết toán 
Khôûi ñoäng 
TÌM XE CHO BẠN 
7 
10 
30 
3 
2 
8 
17 
33 
10 
33 
17 
10 
CẢM ƠN CÁC BẠN! 
NHIỀU H Ơ N HAY ÍT H Ơ N BAO NHIÊU 
Dùng đồ dùng học tập thể hiện số kẹo của mỗi bạn 
Dùng đồ dùng học tập thể hiện bạn trai có nhiều h ơ n bạn gái 2 cái kẹo 
Toán 2 - CTST 
Viết phép tính và nói theo mẫu 
5 
- 
4 
= 
1 
Viết phép tính và nói theo mẫu 
6 
- 
2 
= 
4 
Bạn n ữ có nhiều h ơ n bạn nam 4 con vật 
Bạn nam có ít h ơ n bạn nữ 4 con vật 
Viết phép tính và nói theo mẫu 
4 
- 
2 
= 
2 
Bạn nữ có ít h ơ n bạn nam 2 xe đồ chơi. 
Bạn nam có nhiều h ơ n bạn nữ 2 xe đồ chơi. 
VÔÛ BAØI TAÄP 
TOÁN 
Toán 2 - CTST 
ít hơn 
nhiều hơn 
6 
- 
4 
= 
2 
2 
2 
đ 
s 
đ 
....... 
....... 
35 
- 
20 
= 
15 
15 
58 
+ 
30 
= 
88 
88 
CHÀO TẠM BIỆT 
 CÁC CON 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_chan_troi_sang_tao_bai_nhieu_hon_hay_it.pptx