Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung - Bài 2: Ước lượng - Cầm Thị Năm

Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung - Bài 2: Ước lượng - Cầm Thị Năm

Các con bướm được xếp thành mấy hàng?

Mỗi hàng có khoảng mấy con?

Ở bài này ta ước lượng theo nhóm nào? Tại sao?

- Ước lượng theo cách nào phụ thuộc hai yếu tố sau:

Tất cả có khoảng bao nhiêu con bướm?

+ Nhóm mẫu có khoảng 10 vật (10, gần được 10 hay hơn 10 một vải vật).

+ Số lượng vật ở các nhóm gần bằng nhau.

pptx 11 trang Đoàn Khánh Hy 18/12/2023 1250
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung - Bài 2: Ước lượng - Cầm Thị Năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 
Toán 2 
GV: 
Cầm Thị Năm 
K h ở i đ ộ n g 
ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Chủ đề 
1 
ƯỚC LƯỢNG 
Bài 2 
Thứ tư ngày 8 tháng 9 năm 2021 Toán Bài 2: Ước lượng 
Các con bướm được xếp thành 4 hàng. 
Mỗi hàng có khoảng 10 con 
Đếm số con bướm theo h à ng (1chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục). 
Em nói: có khoảng 40 con bướm. 
Các con bướm được xếp thành mấy hàng? 
Mỗi hàng có khoảng mấy con? 
C ách ước lượng: Ta có thể ước lượng theo cột, theo hàng, theo nhóm, ... (gọi chung là nhóm). 
- Ước lượng theo cách nào phụ thuộc hai yếu tố sau: 
+ Nhóm mẫu có khoảng 10 vật (10, gần được 10 hay hơn 10 một vải vật). 
+ Số lượng vật ở các nhóm gần bằng nhau. 
Ở bài này ta ước lượng theo nhóm nào? Tại sao? 
Tất cả có khoảng bao nhiêu con bướm? 
1 
Ước lượng: có khoảng ? chiếc máy bay 
Đếm: Có ? chiếc máy bay 
Ước lượng rồi đếm. 
50 
50 
Ước lượng: có khoảng ?.. Ngôi sao 
Đếm: Có ?.. Ngôi sao 
28 
28 
Ước lượng rồi đếm. 
1 
Ước lượng: Có khoảng ?. chiếc thuyền 
Đếm: có ?.. chiếc thuyền 
41 
41 
2 
Ước lượng: Có khoảng ? quả bóng 
Đếm: Có ?.. quả bóng 
61 
61 
3 
Ước lượng: Có Khoảng ?. quả bóng 
Đếm: Có ? quả bóng 
27 
27 
CỦNG CỐ 
BÀI HỌC 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_chan_troi_sang_tao_chu_de_1_on_tap_va_b.pptx