Bài tập cuối tuần môn Toán + Tiếng Việt Lớp 2

Bài tập cuối tuần môn Toán + Tiếng Việt Lớp 2

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

31 + 9 42 + 8 13 + 7 54 + 6 49 + 21 28 + 52 37 + 13 66 + 24

.

.

.

Bài 2: Số?

9 + . = 11 9 + . = 12 9 + . = 13 . + 5 = 14 6 + . = 15

7 + . = 16 . + 9 = 18 9 + . = 17 . + 9 = 10 10 + . = 19

Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau: Bài giải

Lớp 2B có : 39 bạn .

Lớp 2C có : 41 bạn .

Cả hai lớp có : . bạn? .

Bài 4: Tính:

37 + 3 + 5 = . 55 + 35 + 7 = . 14 + 23 + 43 = . 56 + 34 – 90 = .

 = . = . = . = .

42 + 8 + 10 = . 48 – 20 + 2 = . 68 – 28 – 20 = . 21 + 19 + 30 = .

= . = . = . = .

I. Tiếng việt:

Bài 1: Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dới đây để tạo thành một câu mới:

a) Cuốn sách này mẹ mua. .

b) Cái bút này chị tặng em. .

c) Mẹ là ngời em yêu quý nhất. .

Bài 2: Ghi từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành câu:k

a) Bố em là .

b) . là đồ dùng học tập thân thiết của em.

 

doc 98 trang haihaq2 4092
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài tập cuối tuần môn Toán + Tiếng Việt Lớp 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 1
Họ và tờn:......................... 
Bài 1: Đặt tớnh rồi tớnh:
35 + 40 86 – 52 73 – 53 5 + 62 33 + 55 88 – 6 
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Viết cỏc số 50 , 48, 61, 58, 73, 84 theo thứ tự 
a, Từ bộ đến lớn ..
b,Từ lớn đến bộ .
Bài 3: Một băng giấy dài 96cm, em cắt bỏ đi 26cm. Hỏi băng giấy cũn lại dài bao nhiờu xăngtimet?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: Mẹ nuụi gà và vịt, tất cả cú 48 con, trong đú cú 23 con gà. Hỏi mẹ nuụi bao nhiờu con vịt?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5: >, <, = ?
 45 – 24 ... 17 + 10 ; 32 + 16 ... 20 + 28
 24 + 35 ... 56 – 36 ; 37 – 17 ... 56 – 36
 6 + 4 .... 7 + 2 ; 10 - 2 ... 10 – 1
Bài 6: Số?
18 ... > 62
TIẾNG VIỆT : Đọc lại cỏc bài tập đọc và trả lời cỏc cõu hỏi cuối bài:
 - Cú cụng mài sắt, cú ngày nờn kim ; Tự thuật ; Ngày hụm qua đõu rồi
-Hoàn thành : Vở thực hành Tiếng Việt ,vở luyện viết và tập viết bài 1 thật cẩn thận	
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 2
Họ và tờn:.................................................... 
Bài 1: 
a) Liền trước số 100 là ... c) Liền sau số 78 là ...
b) Liền sau số 39 là ... d) Liền trước số 41 là ...
Bài 2: Đặt tớnh rồi tớnh:
 16 + 3 90 – 70 5 + 23 6 + 4 2 + 9 57 – 51 38 – 8
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: Tớnh:
24 cm – 13 cm = ... 	 14 cm + 35 cm = ... 	50 + 10 + 10 = ...
44 cm – 2 cm = ... 	 9 dm + 50 dm = ... 	16 – 0 + 3 = ...
Bài 4: Dũng cú 68 viờn bi. Hựng cho Dũng 20 viờn bi. Hỏi Dũng cú tất cả bao nhiờu viờn bi?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5: Đoạn thẳng AB dài 4dm, đoạn thẳng CD dài 23 cm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiờu xăng – ti –một ?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6: Mẹ và chị hỏi được 78 quả cam, chị hỏi được 34 quả cam. Hỏi mẹ hỏi được bao nhiờu quả cam ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 7: Nối ụ trống với số thớch hợp:
 14 + < 19 18 - < 15 + 12 < 15
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bài 8 : Vẽ đoạn thẳng cú độ dài 2 dm ?
TIẾNG VIỆT : Đọc lại cỏc bài tập đọc và trả lời cỏc cõu hỏi cuối bài:
 - Phần thưởng, ; làm việc thật là vui, ; Mớt làm thơ và bài : Bạn của Nai Nhỏ
- Hoàn thành : Vở thực hành Tiếng Việt ,vở luyện viết và tập viết bài 2 thật cẩn thận
Bài 1: Đặt cõu với từ :
a, Học tập : .............................................................................................................................................................
b. Cụ giỏo :
.............................................................................................................................................................
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 3
Họ và tên:......................... 
Toán
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
31 + 9 42 + 8 13 + 7 54 + 6 49 + 21 28 + 52 37 + 13 66 + 24
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Bài 2: Số?
9 + ... = 11 9 + ... = 12 9 + ... = 13 ... + 5 = 14 6 + ... = 15
7 + ... = 16 ... + 9 = 18 9 + ... = 17 ... + 9 = 10 10 + ... = 19
Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau: Bài giải
Lớp 2B có : 39 bạn ..........................................................................................
Lớp 2C có : 41 bạn ...........................................................................................
Cả hai lớp có : ... bạn? ...........................................................................................
Bài 4: Tính:
37 + 3 + 5 = . 55 + 35 + 7 = . 14 + 23 + 43 = .. 56 + 34 – 90 = ..
 = ..	 = ..	 = ..	 = ..
42 + 8 + 10 = . 48 – 20 + 2 = . 68 – 28 – 20 = . 21 + 19 + 30 = . 
= ..	 = ..	 	 = ..	 = ..
Tiếng việt:
Bài 1: Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành một câu mới:
Cuốn sách này mẹ mua. ...........................................................................
Cái bút này chị tặng em. .........................................................................
Mẹ là người em yêu quý nhất. ...................................................................
Bài 2: Ghi từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành câu:k
Bố em là ............................................................................................................
................................................. là đồ dùng học tập thân thiết của em.
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 4
Họ và tên:......................... 
I.Toán
Bài 1: Đặt tớnh rồi tớnh:
31 + 9 45 + 8 13 + 7 54 + 6 49 + 21 28 + 55 37 + 15 66 + 24
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Bài 2: Tớnh:
37 + 3 + 5 = 55 + 35 + 7 = 14 + 23 + 43 = 56 + 34 – 90 =
42 + 8 + 10 = 48 – 20 + 2 = 68 – 28 – 20 = 21 + 19 + 30 = 
Bài 3: Hóy viết tất cả cỏc số cú hai chữ số mà tổng của hai chữ số đú bằng 10.
.............................................................................................................................................
Bài 4: Viết cỏc phộp cộng cú tổng bằng 30, cỏc số hạng của tổng là số lớn hơn 10.
...........................................................................................................................................
Bài 5: Điền chữ số thớch hợp vào dấu chấm:
1 . 13 . . . 5 . 1 3 . 45 . 7 . . 
 8 . 4 . . . 8 . . 6 . 34 
20 . 0 20 . 0 . 0 6 0 80 90 50
II.Tiếng việt:
1,Đọc lại cỏc bài tập đọc và trả lời cỏc cõu hỏi cuối bài:
 - Bớm túc đuụi sam; trờn chiếc bố, Mớt làm thơ
- Hoàn thành : Vở thực hành Tiếng Việt ,vở luyện viết và tập viết bài 4 thật cẩn thận
Bài 1: Hóy gạch chõn dưới cỏc từ chỉ sự vật
Cõy na, yờu thương, con gà, chăm súc, bàn, hoa quả, cần cự, thầy giỏo, học sinh, thuyền, chăm chỉ, kiến,chào, chào mào, đỏ, bảng, thõn yờu, thước kẻ, cỏ heo, bàng, chạy, cốc, ụ tụ
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 5
Họ và tờn:......................... 
8
Bài 1: Số?
 +7 +10 +28 
28
 +3 +7 +15 +38 
Bài 2: Xuõn cú 15 quyển vở, Xuõn cú nhiều hơn Thu 3 quyển vở. Hỏi Thu cú bao nhiờu quyển vở?
 ..
Bài 3: Giải bài toỏn dực theo túm tắt: Bài giải
Ngăn trờn: 18 quyển sỏch .
Ngăn dưới nhiều hơn ngăn trờn : 27 quyển sách . 
 Ngăn dưới: . Quyển sỏch ? 
Bài 4: Số?
 Cú . hỡnh chữ nhật Cú hỡnh chữ nhật
Bài 5:Nam cú 18 viờn bi, Hải cú 17 viờn bi. Hỏi cả hai bạn cú bao nhiờu viờn bi ?
Bài giải :
 ..
Bài 6: Với 3 chữ số 4, 0, 6. Viết tất cả cỏc số cú 2 chữ số 
 .
Tiếng Việt
Bài 2: Hoàn thành cỏc cõu sau:
Mẹ em là 
Bạn Hà là 
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 6
Họ và tờn:......................... 
Bài 1: Đặt tớnh rồi tớnh:
37 + 9 47 + 18 63 + 7 57 + 6 49 + 27 27 + 55 37 + 19 67 + 24
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Bài 2:Điền dấu thớch hợp vào chỗ chấm
 8 + 5... 13 17 + 9 ... 48 + 5
 8 + 46 ... 40 58 + 9 ... 28 + 8
 9 + 48...77 16 + 48... 29 +38
Bài 3: Lan cú 24 nhón vở, Hoa cú ớt hơn Lan 14 nhón vở. Hỏi Hoa cú bao nhiờu nhón vở ?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Bài 4: Hụm qua bỏc Năm đi chợ bỏn được 38 quả trứng, hụm nay bỏc bỏn được nhiều hơn hụm qua 13 quả trứng. Hỏi:
a.Hụm nay bỏc Năm bỏn được bao nhiờu quả trứng?
b. Cả hai ngày bỏc Năm bỏn được bao nhiờu quả trứng?
Bài giải :
 .
 .
Bài 5: Viết tất cả cỏc số cú hai chữ số mà:
a. Tổng hai chữ số của số đú bằng 7
b. Chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục 5 đơn vị.
Bài giải :
C, .. là bạn của nhà nông
Bài 1: a) Tìm thêm một tiếng mới ghép vào tiếng đã cho dùng để chỉ người:
- bộ .., công , bác .., giáo .., kĩ , học ., nông .
b) Đặt câu với các từ cho trước sau:
“quyển sách”: ..
“bút máy” : 
“ngôi nhà”: 
. 
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 7
Họ và tờn:......................... 
I. Toỏn:
Bài 1: Đặt tớnh rồi tớnh:
26 + 43 43 + 26 29 + 18 7 + 36 26 + 14 93 + 7 72 + 28 42 + 58
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Bài 2: Quang cõn nặng 36kg. Minh nhẹ hơn Quang 6kg. Hỏi Minh cõn nặng bao nhiờu li- lụ- gam?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Bài 3: Một cửa hàng cú 85 chiếc xe đạp, đó bỏn được 25 chiếc xe đạp. Hỏi cửa hàng cũn lại bao nhiờu chiếc xe đạp? ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Bài 4: Tớnh:
16 + 5 – 10 = 24 – 13 + 4 = 45kg + 27kg – 20kg = 
 7 + 6 + 18 = 35 + 19 – 32 = 89dm – 36dm + 47dm =
Bài 5: Trong hỡnh vẽ bờn :
- Cú tam giỏc.
- Cú tứ giỏc.
II. Tiếng Việt:
Bài 1: Đặt 3 cõu theo mẫu “ Ai là gỡ?”.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Bài 1: Em hóy đặt dấu phẩy vào những chỗ thớch hợp trong cỏc cõu dưới đõy:
a) Bạn Lan lớp em chăm ngoan học giỏi.
b) Mẹ em rất phỳc hậu dịu dàng.
c) Chỳng em luụn kớnh trong biết ơn thầy giỏo cụ giỏo.
d) Em nấu cơm rửa bỏt giỳp mẹ.
Bài 2: Đặt cõu: 
a) Tỡm từ chỉ hoạt động của loài vật và đặt cõu với từ ấy.
b) Tỡm một từ chỉ trạng thỏi của loài vật và đặt cõu với từ đú.
Bài 4: Viết một đoạn văn ngắn (4 -5 cõu) kể về mẹ của em. 
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 8
Họ và tờn:......................... 
I. Toán:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
29 + 43 48 + 26 26 + 19 7 + 39 27 + 14 83 + 17 74 + 26 45 + 55
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Bài 2: Tính:
46 + 9 – 10 = 44 – 13 + 18 65 + 27 – 23 = 
 13 + 6 + 18 = 27 + 19 – 32 = 84 – 32 + 48 = 
Bài 3: Số ?
 + = 6 78
 - = 34 > 5 6 < 25 < 2 
Bài 4: Bao gạo thứ nhất cân nặng 35kg, bao gạo này nhẹ hơn bao gạo thứ hai 8kg. Hỏi bao gạo thứ hai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Bài 5: Bạn Bảo có 26 viên bi, bạn Bảo có ít hơn bạn Phúc 8 viên bi, bạn Ngân có nhiều hơn bạn Phúc 5 viên bi. Hỏi bạn Ngân có bao nhiêu viên bi? 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
II, Tiếng việt :
Bài 1: Viết một đoạn văn ngắn từ 3 -5 cõu viết về em và trường em
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Bài 2: Đọc lại tất cả cỏc bài tập đọc đó học và trả lời cỏc cõu hỏi
Bài 3: Em hãy đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong các câu dưới đây:
a) Bạn Lan lớp em chăm ngoan học giỏi.
b) Mẹ em rất phúc hậu dịu dàng.
c) Chúng em luôn kính trong biết ơn thầy giáo cô giáo.
d) Em nấu cơm rửa bát giúp mẹ.
Bài 2: Đặt câu: 
Tìm từ chỉ hoạt động và đặt câu với từ ấy.
 .
Bài 3: Đặt 3 câu theo mẫu “ Ai là gì?”.
 .
Phiếu ôn giữa kì I
Phần 1: Mỗi bài dưới đây có kèm theo các câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, là kết quả ). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1. Số liền trước của 39 là :
A. 40 B. 38 C. 92 D. 94
2. Kết quả của phép cộng 26 + 7 là:
A. 96 B. 23 C. 43 D. 33
3. Số hình chữ nhật có trong hình bên là:
A. 9 B. 4 C. 5 D. 6
4. Cho phép trừ 59 – 34 = 25, số bị trừ là:
A. 25 B. 34 C. 59 D. 95
5. Độ dài một gang tay của mẹ là:
A. 20 dm B. 2 cm C. 200 cm D. 20 cm
6. 6 < 61
Số cần điền là:
A. 0 B. 2 C. 3 D. 9
Phần 2:
1. Đặt tính rồi tính:
75 + 25 35 + 47 69 + 8 76 – 25
2. Một cửa hàng buổi sáng bán được 76 kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 24 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán đước bao nhiêu ki- lô- gam đường?
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 9
Họ và tờn:......................... 
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
15 + 7 36 + 19 45 + 28 29 + 44 50 + 39 98 – 23 75 – 14
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Bài 3: Anh cao 78 cm, em thấp hơn anh 15 cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng ti mét?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Bài 4: Tìm x:
a) x + 30 = 50 7 + x = 10 x + 8 = 49 17 + x = 38
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
x + 12 = 47 17 + x = 39	 42 + x=56	 13 + x = 54
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Bài 5: Tuổi của mẹ và chị cộng lại là 48 tuổi. Tuổi của chị là 13.
a) Tớnh tuổi của mẹ?
b) Hỏi sau 4 năm nữa tổng số tuổi của chị và mẹ là bao nhiờu?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Phiếu cuối tuần 9
Để chuẩn bị cho thi giữa kì 1 (Thứ 3, thứ 4) phụ huynh cho các con đọc và trả lời các bài tập đọc đã học. Học thuộc các bảng cộng đã học.
Các con làm bài vào vở ô li Toán.
I. Toán:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
15 + 7 36 + 19 45 + 28 29 + 44 50 + 39 98 – 23 75 – 14
Bài 2: Tháng trước mẹ mua con lợn nặng 29kg về nuôi, tháng sau nó tăng thêm 12 kg nữa. Hỏi tháng sau con lợn đó nặng bao nhiêu ki- lô- gam?
Bài 3: Anh cao 78 cm, em thấp hơn anh 15 cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng ti mét?
Bài 4: An làm được 49 lá cờ, Mai làm được ít hơn An 21 lá cờ. Hỏi Mai làm được bao nhiêu lá cờ?
Bài 5: Tìm x:
a) x + 30 = 50 c) 7 + x = 10 
b) x + 12 = 47 d) 17 + x = 39
Bài 6: Tính:
23 + 14 + 10 = 54 – 10 + 21 = 16 dm + 5dm – 10dm =
45 + 22 – 13 = 79 – 56 – 11 = 24kg – 13kg + 4kg =
II. Tiếng Việt:
Bài 1: Viết câu hỏi cho bộ phận gạch chân:
a. Các bạn ấy là những đội viên ưu tú.
b. Mùa xuân là tết trồng cây.
c. Mèo là con vật hay ăn vụng nhất.
Bài 2: Gạch chân bộ phận trả lời câu hỏi “là gì”
a) Trung thu này là trung thu đầu tiên sống trong hoà bình.
b) Khỉ là con vật em yêu thích.
c) Hoa đào là loài hoa nở vào mùa xuân.
Bài 3: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp:
a) Chào mào sáo sậu sáo đen đàn đàn lũ lũ bay đi bay về.
Họ và tên :............................... 
Lớp : 2A
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 10
Họ và tờn:......................... 
Bài 1: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
31 và 19 61 và 44 51 và 8 81 và 9 91 và 45 51 và 27 81 và 38 41 và 16
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Bài 2: Tìm x:
 x + 46 = 71 48 + x = 51 	 x + 25 = 41 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 	x + 39 = 91 	 47 + x = 61 	 x + 53 = 81
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: > , < , = ?
45 cm 27 cm + 18 cm 52 cm + 19 cm 81 cm
40 cm 81 cm - 37 cm 71 cm - 39 cm 16 cm
7 dm 92 cm - 19 cm 41 cm - 8 cm 4 dm
Bài 4: Anh 22 tuổi, em kém anh 5 tuổi. Hỏi em bao nhiêu tuổi?
Tóm tắt
.........................................................
.........................................................
.........................................................
Bài giải
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Bài 5: Biết tổng của hai số là 56, số thứ hai là 23.Tìm số thứ nhất.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 11
Họ và tờn:......................... 
Bài 1: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
31 và 17 62 và 44 51 và 8 82 và 9 92 và 45 52 và 27 82 và 38 42 và 16
........................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_cuoi_tuan_mon_toan_tieng_viet_lop_2.doc