Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 2 (Có đáp án) - Năm học 2017-2018

Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 2 (Có đáp án) - Năm học 2017-2018

Câu 1: (0,5 đ ) Một con gà cân nặng khoảng bao nhiêu ki- lô- gam?

A. 3kg B. 3g C. 30g D. 30kg

Câu 2: (0,5đ) Số gồm: 2 trăm, 0 chục, 5 đơn vị được viết là:

A. 205 B. 25 C. 2005 D. 250

Câu 3: (0,5 đ - M1) Hình được tô màu số ô vuông là:

Câu 4 :(1 đ) Năm nay anh hơn em 12 tuổi. Hỏi 20 năm sau em kém anh bao nhiêu tuổi?

A. 12 tuổi B. 20 tuổi C. 22 tuổi D. 32 tuổi

Câu 5: (0,5 đ) Hình tứ giác dưới đây có chu vi là: A. 12cm B. 15mm C. 15cm D. 15dm

doc 4 trang Đồng Thiên 04/06/2024 320
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 2 (Có đáp án) - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường: . ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II 
Họ và tên HS: .. .. NĂM HỌC: 2017 - 2018 
Lớp: .. Môn: Toán Lớp 2 - Thời gian: 40 phút 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
 Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: (0,5 đ ) Một con gà cân nặng khoảng bao nhiêu ki- lô- gam?
A. 3kg B. 3g C. 30g D. 30kg
Câu 2: (0,5đ) Số gồm: 2 trăm, 0 chục, 5 đơn vị được viết là:
A. 205 B. 25 C. 2005 D. 250
A
B
C
D
Câu 3: (0,5 đ - M1) Hình được tô màu số ô vuông là:
Câu 4 :(1 đ)	Năm nay anh hơn em 12 tuổi. Hỏi 20 năm sau em kém anh bao nhiêu tuổi?
12 tuổi 	 B. 20 tuổi C. 22 tuổi	 D. 32 tuổi
Câu 5: (0,5 đ) Hình tứ giác dưới đây có chu vi là: A. 12cm B. 15mm C. 15cm D. 15dm 	 
Câu 6:(0,5 đ). Hình vẽ bên có:
3 hình tam giác, 1 hình tứ giác.
2 hình tam giác, 1 hình tứ giác.
1 hình tam giác, 2 hình tứ giác.
1 hình tam giác, 1 hình tứ giác.
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 7: (1đ) Tính
 5 x 6 : 3 = .............................	 28 : 4 x 0 = ................. 
	 =..................	 	 = ................. .. 
Câu 8: (2 đ) Đặt tính rồi tính 
 46 + 34 82 – 46 235 + 523 648 – 205 
	.................	..................	 ...................	 ....................
	.................	..................	 ...................	 ....................
	... .................	..................	 ...................	 ....................
Câu 9: ( 1 đ).Tìm x:
 a. x : 4 = 7 b. x x 3 = 27 
 	 ... ..
 Câu 10: Điền số ? 
5m = ..... cm	 1km = ..... m 
1 tuần lễ = .. ngày 1 ngày = giờ 	 
Câu 11: (1,5 đ) Giải bài toán theo tóm tắt sau: 
Tóm tắt 
 4 túi : 32 quả cam. 
 1 túi : . quả cam? 
 Bài giải
.
.

ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT
Phần
Câu
Số ý
Đáp án chi tiết
Điểm
I.
Trắc
nghiệm
1

A
0,5

3,5đ
2

A
0,5
3

C
0,5
4

A
1
5

C
0,5
6

C
0,5

II.
Tự luận
7

2
Mỗi phép tính:
- Trình bày đúng : 0,25đ
- Tính đúng kq: 0,25đ
5 x 6 : 3 = 30 : 3
 = 10
0,5
1đ
28 : 4 x 0 = 7 x 0
 = 0
0,5
8
4
Mỗi phép tính:
- Đặt tính đúng mỗi phép tính: 0,25đ
- Tính đúng kq mỗi phép tính: 0,25đ
80
0,5
2đ
36
0,5
758
0,5
443
0,5
9
3
Mỗi phép tính:
Viết đúng phép tính trung gian của mỗi ý: 0,25đ
Viết đúng kq của mỗi ý : 0,25đ
a. x = 7 x 4
x = 28
0,5
1đ
b. x = 27 : 3
x =9
0,5
10
4
 5m = 500 cm
0,25
1đ
1km = 1000 m
0,25
 b. 1 tuần lễ = 7ngày
0,25
 1 ngày = 24 giờ
0,25
11
1
Bài giải
 Mỗi túi có số quả cam là:
0,5
1,5đ
 32 : 4 = 8 (quả)
0,75
 Đáp số: 8 quả cam
0,25

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_2_co_dap_an_nam_hoc.doc