Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I - Môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I - Môn Toán lớp 2

Câu 1: Nối phép tính với kết quả đúng: (1 điểm)

Câu 2: Xem tờ lịch tháng 9 rồi chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ chấm: (1 điểm)

9 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

 1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30

(tư, năm, sáu, bảy)

Ngày 5 tháng 9 là thứ .

Câu 3: Tính (1 điểm)

18kg – 9kg = 52l – 4l =

37 + 5 = 64cm + 8cm =

Câu 4: Điền dấu <,>, = vào chỗ chấm: (1 điểm)

 35 + 15 . 80 – 10 - 15

 

doc 6 trang thuychi 7003
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I - Môn Toán lớp 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 BẢNG MA TRẬN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 2 – CUỐI KÌ I
 Năm học 2019 – 2020
Mạch kiến thức
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Số học:
- Các dạng phép tính cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.
Số câu
1
1
1
1
1
1
1
7
Câu số
1
3
4
6
7
8
10
7
Số điểm
1
1
1
1
1
1
1
7
2. Các đơn vị đo thời gian: 
- Ngày, tháng, giờ.
Số câu
1
1
Câu số
2
1
Số điểm
1
1
3. Hình học:
- Nhận diện hình chữ nhật, hình tứ giác, đường thẳng.
Số câu
1
1
Câu số
5
1
Số điểm
1
1
4. Giải các bài toán có lời văn: - Giải và trình bày lời giải các bài toán bằng 1 phép tính cộng, trừ hoặc BT về ít hơn, nhiều hơn.
Số câu
1
1
Câu số
9
1
Số điểm
1
1
Tổng số câu
03
03
03
01
10
Tổng số điểm
03
03
03
01
10
Họ và tên: .
Lớp: 2/2
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN LỚP 2
Năm học 2019 - 2020
Câu 1: Nối phép tính với kết quả đúng: (1 điểm) 
Câu 2: Xem tờ lịch tháng 9 rồi chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ chấm: (1 điểm)
9
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Chủ nhật
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
(tư, năm, sáu, bảy)
Ngày 5 tháng 9 là thứ ..
Câu 3: Tính (1 điểm)
18kg – 9kg = 	52l – 4l = 
37 + 5 = 	64cm + 8cm = 
Câu 4: Điền dấu , = vào chỗ chấm: (1 điểm)
 35 + 15 .... 80 – 10 - 15
Câu 5: Quan sát hình rồi khoanh vào đáp án đúng: (1 điểm)
Trong hình vẽ trên có mấy hình tam giác ? 
A. 2 hình B. 3 hình C. 4 hình D. 5 hình 
Câu 6: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)
24 + 16	37 + 55	97 – 9 	51 – 28 
Câu 7. Điền Đ hoặc S vào ô trống: (1 điểm)
100 – 80 = 20 
10 + 5 – 7 = 9
30 + 20 = 50
12 – 4 – 2 = 7 
Câu 8: Tìm x: (1 điểm)
 a, x + 48 = 63 	b, x – 24 = 16 	
Câu 9: Nhà chú Ba nuôi 100 con gà. Nhà cô Tư nuôi ít hơn nhà chú Ba 17 con gà. Hỏi nhà cô Tư nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)
Câu 10. Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số. 
 (1 điểm)
----------------------------HẾT------------------------
Trường Tiểu học Ưu Điềm
Họ và tên: 
Lớp: ... 
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN - LỚP 2
(Thời gian làm bài: 40 phút)
Điểm
Bằng số: .
Bằng chữ:
 ..
Nhận xét của giáo viên
 ...............................................................................................
 . .
 ...
 ..
Câu 1: Nối phép tính với kết quả đúng: (1 điểm) 
Câu 2: Xem tờ lịch tháng 9 rồi chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ chấm: (1 điểm)
9
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Chủ nhật
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
(tư, năm, sáu, bảy)
Ngày 5 tháng 9 là thứ ..
Câu 3: Tính (1 điểm)
18kg – 9kg = 	52l – 4l = 
37 + 5 = 	64cm + 8cm = 
Câu 4: Điền dấu , = vào chỗ chấm: (1 điểm)
 35 + 15 .... 80 – 10 - 15
Câu 5: Quan sát hình rồi khoanh vào đáp án đúng: (1 điểm)
Trong hình vẽ trên có mấy hình tam giác ? 
A. 2 hình B. 3 hình C. 4 hình D. 5 hình 
Câu 6: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)
24 + 16	37 + 55	 97 – 9 	 51 – 28 
 .. .
 .. .
 .. .
 .. ..
Câu 7. Điền Đ hoặc S vào ô trống: (1 điểm)
100 – 80 = 20 
10 + 5 – 7 = 9
30 + 20 = 50
12 – 4 – 2 = 7 
Câu 8: Tìm x: (1 điểm)
 a) x + 48 = 63 	b) x – 24 = 16 
Câu 9: Nhà chú Ba nuôi 100 con gà. Nhà cô Tư nuôi ít hơn nhà chú Ba 17 con gà. Hỏi nhà cô Tư nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)
 Bài giải:	
 Câu 10. Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số. 
 (1 điểm)
PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ƯU ĐIỀM
 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN -LỚP 2
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
Câu 1. (1 điểm: mỗi phép tính nối đúng 0,25 điểm)
Câu 2. (1 điểm)
Ngày 5 tháng 9 là thứ bảy.
Câu 3: (1 điểm: mỗi phép tính đúng 0,25 điểm)
 18kg – 9kg = 9kg	52l – 4l = 48l
37 + 5 = 42	 64cm + 8cm = 72cm
Câu 4. (1 điểm) <
Câu 5. (1 điểm) D. 5 hình
Câu 6. (1 điểm: mỗi phép tính đúng 0,25 điểm)
Câu 7. (1 điểm: mỗi ý đúng 0,25 điểm) 
A- Đ; B-S; C- Đ; D- S
Câu 8. (1 điểm: mỗi câu đúng 0,5điểm)
a) x + 48 = 63 	
 x	 = 63 – 48	
 x	 = 15	
b) x – 24 = 16 	
 x 	= 16 + 24	 
 x	= 40	
Câu 9. (1 điểm) 
 Bài giải:
	 Số con gà nhà cô Tư nuôi là: (0,25 điểm)
	 100 – 17 = 83 (con gà) (0,5 điểm)
	 Đáp số: 83 con gà. (0,25 điểm)
Câu 10. (1 điểm)
 Số nhỏ nhất có hai chữ số là: 10 (0,25 điểm)
 Số lớn nhất có một chữ số là: 9 (0,25 điểm)
 Hiệu là: 10 – 9 = 1 (0,5 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_cuoi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_2.doc