Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Phép cộng có tổng là số tròn chục (Tiết 1) - Năm học 2023-2024

Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Phép cộng có tổng là số tròn chục (Tiết 1) - Năm học 2023-2024

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù

- Thực hiện được phép cộng có tổng là số tròn chục. 

 - Củng cố ý nghĩa của phép cộng, vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng. 

 - Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+). 

 - Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan tới độ dài và đơn vị xăng tỉ mét. 

2. Năng lực chung

Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

-Tư duy và lập luận toán học; mô hình hóa tán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học. 

3. Phẩm chất

 Chăm chỉ , yêu Toán học và cuộc sống

pptx 20 trang Đoàn Khánh Hy 18/12/2023 2440
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Phép cộng có tổng là số tròn chục (Tiết 1) - Năm học 2023-2024", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHỞI ĐỘNG 
Những số trong hình được gọi là ................ 
40 
50 
30 
10 
70 
20 
80 
60 
9 0 
A . Số tròn chục 
B . Số tròn trăm 
Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2023 
Toán 
Phép cộng có tổng 
là số tròn chục 
Tiết 1 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù 
- Thực hiện được phép cộng có tổng là số tròn chục. 
	- Củng cố ý nghĩa của phép cộng, vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phép cộng. 
	- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+). 
	- Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan tới độ dài và đơn vị xăng tỉ mét. 
2. Năng lực chung 
Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. 
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế . 
-Tư duy và lập luận toán học; mô hình hóa tán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học. 
3. P hẩm chất 
 C hăm chỉ , yêu Toán học và cuộc sống 
Toán 
Thứ năm ngày 1 6 tháng 1 1 năm 202 3 
Phép cộng có tổng là số tròn chục(tiết 1) 
26 + 4 = ? 
2 6 
 4 
+ 
* 6 cộng 4 bằng 10 , 
viết 0, nhớ 1. 
0 
* 2 thêm 1 bằng 3, 
 viết 3 . 
26 + 4 = 30 
3 
Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2021 
Toán 
Thứ Tư ngày 15 tháng 1 1 năm 202 3 
Phép cộng có tổng là số tròn chục ( tiết 1) 
6 c ộng 4 bằng 10, viết 0, nhớ 1 
2 thêm 1 bằng 3, viết 3 
 26 + 4 = 30 
0 
3 
2 6 
4 
0 
5 
2 
2 
6 
4 
6 cộng 4 bằng 10, 
 viết 0, nhớ 1 
2 cộng 2 bằng 4, 
 thêm 1 bằng 5, 
 viết 5 
 26 + 24 = 50 
26 + 2 4 = ? 
Toán 
Thứ năm ngày 1 6 tháng 1 1 năm 202 3 
Phép cộng có tổng là số tròn chục (tiết 1) 
61 + 9 
5 
3 
7 
1 
 Đặt tính rồi tính 
53 + 17 
42 + 18 
6 
1 
9 
4 
2 
8 
1 
0 
7 
0 
6 
0 
7 
1 
CHÀO 
TẠM BIỆT ! 
Mỗi đội nam – nữ cử 1 bạn ra thi đua 
Đặt tính rồi tính 
78 + 2 
4 5 + 3 5 
Củng cố 
Toán 
Thứ Năm ngày 16 tháng 1 1 năm 202 3 
Phép cộng có tổng là số tròn chục (tiết 2 ) 
Số ở nhị hoa có liên quan gì tới các số ở cánh hoa? 
 Số ở nhị hoa bằng tổng các số ở cánh hoa: 
 12 + 38 + 20 = 70 
 38 
+12 
 20 
 70 
 15 
+ 25 
 20 
 60 
 27 
+ 43 
 10 
 80 
 9 
+11 
 30 
 50 
60 
80 
50 
Làm các phép tính còn lại ra bảng con 
Tóm tắt 
Tổ Một : 35 vỏ hộp sữa 
Tổ Hai : 55 vỏ hộp sữa 
Cả hai tổ : ..vỏ hộp sữa? 
Tóm tắt 
Tổ Một : 35 vỏ hộp sữa 
Tổ Hai : 55 vỏ hộp sữa 
Cả hai tổ : ..vỏ hộp sữa? 
Thứ Năm ngày 16 tháng 1 1 năm 2 02 3 
Toán 
 Phép cộng có tổng là số tròn ch ục 
2. Bài giải 
Cả hai tổ thu gom được số vỏ hộp sữa: 
 35 + 55 = .. ( vỏ ) 
 Đáp số: . vỏ hộp sữ a. 
Bài giải 
Cả hai tổ thu được số vỏ hộp s ữ a : 
35 + 55 = 90 ( vỏ hộp sữa ) 
Đáp số : 90 vỏ hộp sữa 
3. Bạn nào có vé xe số 50? 
VUI HỌC 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_chan_troi_sang_tao_bai_phep_cong_co_ton.pptx